Технологија

‘’Технаплус МД’’д.о.о. промовира најнова светска технологија во призвотство на алати за обработка на метал,камен и дрво.
Во својот продажен програм имаме алати од тврд метал,со исклучително добри преформанси економични,и со значително подолг век од конкуренција.


Познато е дека перформансите и век на траење на алатот највеќе зависи од материјалите од кој е направен.Со повеќе годишното истражување на MITSUBISHI постигнато е исклуцително цврст материјал кој е составен дел од сите негови современи алати.’


‘’ТехнаПлусМД’’д.о.о. поседува мултифункционални алати кои ги мењаат сите групи на алати за разни врсти за обработка на метал.

 

 

Користејки тврд метал за изработка на алат, добиени се алати кој повеќе пати ги надминуваат конвекционалните алати.По тврдоста овој тврд метал завзема второ место,одма зад дијамантите.Во обработка на метал доаѓа до појава на многу високи температури.
Пресвлака од тврд метал,забладогорувајќи се на своите карактеристики овозможува поголеми брзини на обработка додека трошењето на алатот е неспоредливо мало во споредба со конкуренција.Во дизајнирањето на алати посебно внимание е посветено на ефикасно избегнување на струготини.
На следната слика можете да видите шема на процес за преработка и добивање на тврд метал.