Обработка на електроенергетски собирници

 

 

 

 

 

 

Отсекување / пробивање / виткање на собирници

 

                            

 

Мулитифукнционална "АLFRA 4-station processing trolley"  - виткање, пробивање, отсекување и хидравлични клешти

 

 

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

Видео презентација на  "АLFRA 4-station processing trolley"

 

Видео презентација на  "LPV"  - виткање

 

Видео презентација на  "LPV"  - пробивање

 

Останато од АЛАТ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА